Love / Vedtægter for Dansk Vega klub

§ 1.

Klubbens navn er Dansk Vega Klub.
Klubben er registreret i det danske CVR-register under nr. 39502720

§ 2.
Klubbens hjemsted er ikke fast.
Klubbens adresse er formandens, og meddeles medlemmerne.

§ 3
Klubben tegnes i relation til offentlige myndigheder og banker af to personer fra bestyrelsen.

§ 4
Klubbens formål er:
·           At varetage Vega klassens interesser.
·           At vedligeholde og styrke kontakten mellem Vega ejere, og andre med interesse for Vega klassen.
·           At styrke mulighederne, og interessen for langturs og kapsejlads.
·           At udbygge samarbejdet med Vega klubber i andre lande
 

§ 5
Albin Vega ejere, og andre med interesse for Vega, kan optages som medlem.
Kontingentet er ens for alle medlemmer.

§ 6
Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Betalingstermin fastsættes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter indbetalingsformen.
Er et medlem i restance, kan bestyrelsen med mindst 14 dages skriftlig varsel ophæve medlemskabet.
Indmeldelse foretages via Dansk Vega Klub’s hjemmeside samt ved indbetaling af kontingent, hvilket samtidigt er det nye medlems accept af foreningens vedtægter og klubbens håndtering af personoplysninger iht. EU’s Persondataforordning (GDPR). Gældende vedtægter samt forhold omkring Persondataforordningen fremgår af klubbens hjemmeside.
Et medlems hæftelse for foreningens forpligtelser er begrænset til dets kontingentforpligtelse.

§7
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab skal, forsynet med påtegning af revisorerne, fremlægges for den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 8
Der sker ingen tilbagebetaling af erlagt kontingent ved udmelding.

§ 9
Bestyrelsen kan med mindst 2/3 majoritet ekskludere et medlem, hvis særlige forhold taler herfor. Dog skal medlemmet kunne fordre spørgsmålet afgjort ved førstkommende ordinær generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmet har ret til at forsvare sig på denne generalforsamling.
Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen, og alle afstemninger i forbindelse hermed skal ske skriftligt.

§ 10
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgang af marts og indkaldes med mindst 3 ugers skriftligt varsel.
Hvert medlem har en stemme. Stemmeret bortfalder ved enhver form for restance
Stemmeret kan overdrages anden stemmeberettiget ved skriftlig fuldmagt.
Man kan kun have én fuldmagt ud over sin egen stemme.
 

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
 1            Valg af dirigent og referent
2            Konstatering af de stemmeberettigede
3            Formandens beretning
4            Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
5            Behandling af indkomne forslag
6           Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for den kommende periode
7           Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 bestyrelsessuppleant
8           Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9           Eventuelt
 

Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 5, skal være formanden i hænde senest 31. januar.
Indkomne forslag meddeles i indkaldelsen.
Punkter, der behandlet under pkt. 9, Eventuelt, er kun til orientering/debat, og der kan ikke stemmes eller vedtages bindende beslutninger herom.
Bestyrelsen, der konstituerer sig selv, skal bestå af mindst 5 medlemmer samt 1 suppleant.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur, med 3 det ene år og resten det følgende år.
Suppleanten vælges for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Der skal føres referat af konstitueringsmødet samt øvrige bestyrelsesmøder.

§ 11
Bestyrelsen kan sammenkalde ekstraordinær generalforsamling og skal sammenkalde en sådan, når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt har indgivet begæring herom til bestyrelsen med oplysning om det emne som ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 8 uger efter, at begæringen er kommet formanden i hænde og skal indkaldes med det i § 10 nævnte varsel.

§ 12
Klubben opretter en bankkonto i godkendt pengeinstitut til opbevaring af klubbens likvide midler og til håndtering af løbende ind- og udbetalinger til klubben.
Kassebeholdningen må på intet tidspunkt overstige 1.000 dkr. Mindre udbetalinger under 1.000 dkr. kan foretages direkte fra kassen. Kassereren kan, uden kontrasignering, overfører op til 1.000 dkr. fra bankkontoen til klubkassen til opretholdelse af maksimumsbeløbet på 1.000 dkr. i klubkassen.

§ 13
Ændringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Ændring til disse love skal fremsendes i henhold til § 10.

§ 14
DANSK VEGA KLUB kan kun opløses, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Ved klubbens opløsning tilstilles eventuelle midler Dansk Søredningsselskab (DSRS).
 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 7. marts 2020.

Erstatter tidligere Love/Vedtægter, vedtaget på ordinære generalforsamling d. 2. marts 2019.
Erstatter tidligere Love/Vedtægter, vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 7. marts 2015.
Erstatter tidligere Love/Vedtægter, vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 25. april 2009.
(erstattede de hidtidige love af 10. april 1990)
(erstattede de hidtidige love af 15. april 1975).