Love / Vedtægter for Dansk Vega klub

§ 1.
Klubbens navn er Dansk Vega Klub.

§ 2.
Klubbens hjemsted er ikke fast.
Klubbens adresse er formandens, og meddeles medlemmerne.

§ 3
Klubbens formål er:
• At varetage Vega klassens interesser.
• At vedligeholde og styrke kontakten mellem Vega ejere, og andre med interesse for Vega klassen.
• At styrke mulighederne, og interessen for langturs og kapsejlads.
• At udbygge samarbejdet med Vega klubber i andre lande

§ 4
Albin Vega ejere, og andre med interesse for Vega, kan optages som medlem.
Kontingentet er ens for alle medlemmer.

§ 5
Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Betalingstermin fastsættes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter indbetalingsformen.

Er et medlem i restance, kan bestyrelsen med mindst 14 dages skriftlig varsel ophæve medlemskabet.
Indmeldelse foretages ved indbetaling af kontingent, hvilket samtidigt er det nye medlems accept af
foreningens vedtægter.

Et medlems hæftelse for foreningens forpligtelser er begrænset til dets kontingentforpligtelse.

§ 6
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab skal, forsynet med påtegning af revisorerne,
fremlægges for den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 7
Der sker ingen tilbagebetaling af erlagt kontingent ved udmelding.

§ 8
Bestyrelsen kan med mindst 2/3 majoritet ekskludere et medlem, hvis særlige forhold taler herfor. Dog skal medlemmet kunne fordre spørgsmålet afgjort ved førstkommende ordinære generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmet har ret til at forsvare sig på denne generalforsamling.

Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen, og alle afstemninger i forbindelse hermed skal ske skriftligt.

§ 9
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgang af marts og indkaldes med mindst 3 ugers skriftligt varsel.

Hvert medlem har en stemme. Stemmeret bortfalder ved enhver form for restance.
Stemmeret kan overdrages anden stemmeberettiget ved fuldmagt.
Man kan kun have én fuldmagt ud over sin egen stemme.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1.Valg af dirigent og referent
2.Konstatering af de stemmeberettigede
3.Formandens beretning
4.Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
5.Fastsættelse af kontingent for den kommende periode
6.Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 bestyrelsessuppleant
7.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8.Behandling af indkomne forslag
9.Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 8, skal være formanden i hænde senest 31 Januar.
Indkomne forslag meddeles i indkaldelsen.

Bestyrelsen, der konstituerer sig selv, skal bestå af mindst 5 medlemmer samt 1 suppleant, som vælges for
2 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur med 3 det ene år og resten det følgende år.

§ 10
Bestyrelsen kan sammenkalde ekstraordinær generalforsamling og skal sammenkalde en sådan, når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt har indgivet begæring herom til bestyrelsen med oplysning om det emne som ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 8 uger efter, at begæringen er kommet formanden i hænde og skal indkaldes med det i § 9 nævnte varsel.

§ 11
Ændringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Ændring til disse love skal fremsendes i henhold til § 9.

§ 12
DANSK VEGA KLUB kan kun opløses, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Ved klubbens opløsning tilstilles eventuelle midler Dansk Sejlunion til fordel for juniorarbejdet.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 7. Marts 2015

Erstatter de hidtidige love af 25. april 2009.
(erstattede de hidtidige love af 10. april 1990)
(erstattede de hidtidige love af 15. april 1975)