Persondataforordningen.

Personoplysninger:

Fremover vil klubben kun gemme følgende personoplysninger, efter tilladelse fra det enkelte medlem:

  • Navn, adresse, telefonnummer, bådnavn og –nummer (medlemsnummer), hjemmehavn og evt. mailadresse. Kun de med grønt markerede informationer vil være tilgængelige på hjemsiden eller andre klubrelaterede publikationer. Disse fremhævede informationer vil endvidere blive gemt i klubbens arkiv af hensyn til registrering af klubbens historie.
  • Medlemsstatus, dvs. indmeldelses- og udmeldelsesdato. Disse datoer gemmes sammen med ovenstående grønne informationer i klubbens arkiv af hensyn til registrering af klubbens historie.
  • Kontingentstatus dvs. betalt periode og betalingsdato og/eller restance

Tilladelsen til at opbevare ovenstående oplysninger gives ifb. med indmeldelsen i Dansk Vega Klud.

Alle ovenstående ikke-fremhævede informationer slettes senest 12 mdr. efter en eventuel udmeldelse.

Alle øvrige informationer, som klubber herudover måtte have, slettes umiddelbart.

Opbevaring af Personoplysninger/Datasikkerhed:

Alle ovenstående oplysninger opbevares elektronisk på klubbens PC – eller klubbens eksterne harddiskdrev udlånt til kassereren – under almindelige log-in procedurer med ’username’, ’password’ og ’firewall’. Der gives kun adgang til disse oplysninger til:

  • Klubbens til enhver tid siddende formand
  • Klubbens til enhver tid siddende kasserer
  • Klubbens til enhver tid siddende web-master
  • Samt til den til enhver tid siddende bestyrelse via dobbelt log-in via sikret hjemmeside.

Løbende elektronisk korrespondance opbevares på tilsvarende måde og betingelser. Almindelig post, modtaget af klubben, opbevares i klubbens hardcopy-arkiv i arkivmapper beroende hos klubbens til enhver tid siddende kasserer, som er forpligtiget til at opbevare disse mapper under lås, utilgængelig for uvedkommende.

Ved ændringer i bestyrelsens sammensætning overdrages såvel det elektroniske som hardcopy-arkivet til pågældendes afløser.

Forholdsregler ved konstateret sikkerhedsbrud:

Jf. ovenstående opbevares der ikke fremover personfølsomme oplysninger i klubben.

Procedurer ifb. med konstateret sikkerhedsbrud afventer endelig afklaring af forordningen ifb. med endelig vedtagelsen i Folketinget.